T.C. YARGITAY

 

3.Ceza Dairesi

Esas:  2017/3226

Karar: 2017/14832

Karar Tarihi: 16.11.2017

 

 

ÖZET: Evlilik birliği devam ederken müştekinin sadakat yükümlülüğünü yerinde getirmeyerek evini terk edip üçüncü kişi ile yaşamaya başlamasının olayın meydana gelişinde başlıca neden olduğu anlaşıldığından sanıklar lehine haksız tahrik hükümlerinin uygulanması gerekir.

 

(5237 S. K. m. 29, 53, 86) (ANY. MAH. 08.10.2015 T. 2014/140 E. 2015/85 K.)

 

Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle evrak okunarak;

 

Gereği görüşülüp düşünüldü;

 

1) Sanıklar hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlarına yönelik yapılan incelemede;

 

Sanıklar hakkında 5271 sayılı CMK'nin 231.maddesi gereğince verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlarının aynı Kanunun 231/12 maddesi uyarınca itirazı kabil olup temyizi mümkün bulunmadığından itiraz mercii tarafından da değerlendirilme yapıldığından dosyanın incelenmeksizin mahalline İADESİNE,

 

2) Sanıklar hakkında mala zarar verme suçundan verilen mahkumiyetlere yönelik yapılan incelemede;

 

Tayin olunan cezaların karar tarihindeki miktarına göre 14.04.2011 tarih ve 27905 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6217 sayılı Yasanın 26. maddesi ile 23.03.2005 tarihli ve 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanuna eklenen Geçici 2. madde uyarınca hükümler kesin nitelikte olup temyiz kabiliyeti bulunmadığından sanıklar müdafilerinin temyiz isteminin 6723 sayılı kanun'un 33. maddesiyle değişik 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek 1412 sayılı CMUK'un 317. maddesi uyarınca REDDİNE,

 

3) Sanıklar hakkında ...'u kasten yaralamaktan verilen mahkumiyet hükümlerine yönelik yapılan incelemede;

 

Yerinde görülmeyen diğer itirazların reddine ancak;

 

a) Evlilik birliği devam ederken müşteki ...'un sadakat yükümlülüğünü yerinde getirmeyerek evini terk edip Durdu Yılmaz ile yaşamaya başlamasının olayın meydana gelişinde başlıca neden olduğu anlaşıldığından sanıklar lehine 5237 sayılı TCK'nin 29. maddesi uyarınca haksız tahrik hükümlerinin uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi

 

b) Anayasa Mahkemesi'nin 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 08.10.2015 tarih ve 2014/140 esas- 2015/85 karar sayılı kararı ile 5237 sayılı TCK'nin 53. maddesindeki bazı ibarelerin iptal edilmesi nedeniyle, hak yoksunlukları yönünden sanığın hukuki durumunun yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,

 

Bozmayı gerektirmiş sanıklar müdafilerinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükümlerin bu sebepten dolayı 6723 sayılı kanun'un 33. maddesiyle değişik 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 Sayılı CMUK'un 321. maddesi gereğince BOZULMASINA, 16/11/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.