Barolar, Avukatların bağlı olduğu Kamu görevi yapan kuruluşlardır.

 
1924 tarihinde yürürülüğe giren “Muhamat Kanununu” “Bir mahallede Muhamilik (1) yapanların adedi o’na baliğ olduğu taktirde aralarında bir heyet teşkili mecçburi olup, bu heyete Baro itlak olunur şeklinde tarif edilmiştir. Türkiye’de ilk Baro, Kapitülasyonların tanıdığı geniş haklardan yararlanan yabancılar tarafından kurulmuş olan “ Societe Barreau De Constantinople “ adı ile 1870 tarihinde kurulmuştur. Bu tarihte Türkiye’de hukukçu yetiştiren bir öğretim kurumu bulunmadığı için Paris, Brüksel, Atina gibi şehirlerin Fakültelerinden mezun olanlar Avukatlık yapabiliyor ve buraya kayıt olabiliyordu. Bu nedenle Baronun 33 üyesinden sadece beş’i Osmanlı uyruklu idi. Mesleğin ilk teşkilatı 1876 yılında yayınlanan “Dersaadet Dava Vekilleri Cemiyeti Nizamnamesi” ile kurulmuştur. Bu nizamname Vekillik ücretlerini de tesbit etmişti. 150 kelimeyi geçmeyen Arzuhal veya Cevap layihasının yazım ücreti de 30 kuruştu. Davanın her celsesine giriş için vekil ücreti 50 Kuruş, Temyiz Layihası yazım ücreti de 50 kuruştu.150 kelimeyi geçerse, her 100 kelime için ilave 10 kuruş. Avukatlık mesleği batıdaki anlamına, ancak Muhamat Kanunundan sonra 6.12.1926 tarihinde yürürlüğe giren 708 sayılı kanunla kavuşmuştur. Mersin Barosunun kuruluşu da kanunun kabulünden sonra olmuştur. Bilahere 3499 Sayılı Avukatlık Kanunu kabul edilmiştir. Bu kanun yürürlüğe girdiği 14.78.1938 tarihini takip eden aylarda teşekkül eden Mersin Barosun’da 16 Mersin,3 Tarsus,1 Silifke’de olmak üzere 20 avukat kayıtlı bulunuyordu.İlk Baro başkanı Av. Hüseyin Avni Beydir.

Değişik yıllara göre Mersin Barosu’na kayıtlı avukatların mevcudu şöyledir.1940 yılında 20,1951 yılında 45, 1961 yılında 81,1971 yılında 152, 1981 yılında 319,1982 yılında 327, 1985 yılında 391,1986 yılında 445,1986 yılında 446,1989 yılında 516 ‘dır. 365 avukat Mersin’de, 80 avukat Tarsus’ da 38 avukat Gülnar’da görev yapmaktadırlar.1990 yılı itibari ile Baro’da staj yapmakta olan stajyer adedi de 67’dir.

 Mersin Merkez’indeki artış, Serbest Bölge oluşumu nedeni ile iş alanının açıldığı diğer il ve ilçelerden naklen gelmeler ve yeni Hukuk Fakülteleri açılması nedeniyle verilen mezun adedinin artması Hakim ve kadrolarının dar tutulması ve nihayet emekliye ayrılan hakim ve Savcıların Mersin’de avukatlığa başlamalarıdır.

 Mersin Barosu Mersin merkezi ile birlikte bütün kazaların avukatları bünyesinde toplar. Baroyu iki yılda bir seçilen Yönetim Kurulu ve tek derece ile seçilen Baro başkanı yönetir ve temsil eder.

 Avukatların avukatlık ruhsatları Baro’da yapılan bir toplantıda yeminle icra ettirilerek Baro başkanı tarafından verilir. Avukatlığa kabul kararını Baro Yönetim Kurulu karar verilir. Barolarda ayrıca Disiplin ve Denetim Kurulları görev yapar. Avukatın yasalara aykırı hareketi halinde avukatlıktan men dahil gerekli cezayı Baro Disiplin Kurulu verir.

Her kaza’ da Baro işleri ile de ilgili görev yapan Adli Müzaharet Şefleri bulunur. Fakir vatandaşın davasını ücretsiz yapmaya avukatlar mecburdur. Avukatı tayin eden adli Müzaharet Şeflerince yapılır. Görevi Baro tevdi eder.