Değerli Avukatlarımız;


Baromuz tarafından düzenlenen "Bilirkişilik Temel Eğitim Programı" başlıyor. Sertifikalı eğitim programına katılım ücreti 800 TL olup, katılmak isteyen meslektaşlarımızın Baro Kalemi'ne başvurmaları rica olunur.
 

BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ SERTİFİKA PROĞRAMI

Programın Amacı      :

6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 6.ıncı maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 19.maddesi gereğince Bilirkişi olarak görev yapacak temel, teorik ve pratik eğitimlerinin yapılmasıdır.

Program Özellikleri   :

Eğitim Genelge gereği, on sekiz saat teorik ve altı saati uygulamalı olmak üzere en az yirmi dört saatten oluşur. Her bir ders saati 50 dakikadır. Dersler ara dinlenme saati 10 dakikadır. Blok ders yapılmaz. Bir günde altı saatten fazla ders yapılamaz. Eğitim iki hafta içerisinde tamamlanır. Program en fazla 24 katılımcı ile yapılabilir. Derslerin 1/12 sine devam etmeyenlerin Eğitim Programı ile ilişiği kesilir Sağlık ile ilgili rapor veya diğer engeller devam zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.  Öngörülemeyen bir durum olduğunda Mersin Barosu yukarıda belirtilen kurallara uymak kaydıyla, ders günlerini değiştirebilir. Program sonrasında katılımcılara sertifika verilecektir.

Katılım Şartları          : Beş (5) yıllık mesleki kıdem kazanmış kişiler katılabilir.  Başvuruların geçerli olması için; en geç 18.Ekim.2017 Çarşamba tarihine kadar ekte bulunan kayıt formunun doldurulması ve ücretin yatırılması gerekmektedir. (Ek-1)

Program Yeri             : Mersin Barosu Hizmet Gökdelen 16. Kat .

Program Ücreti         :  800.-TL’dir.

Program Eğitim Müfredatı Takvimi            : 

 

 

 

BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİM PROGRAMI VE TAKVİMİ

21 Ekim 2017

1.     Ders

(saat 10.00-10.50)

Konusu: Giriş, Türk Yargı Teşkilatı, Yargısal faaliyet içerisinde yer alan sujeler

Eğitmen: Ydr.Doç.Dr. Mustafa Şimşek  Ara (10 Dakika)

2.      Ders

(saat 11.00-11.50)

Konusu: Yargılama hukukuna ilişkin temel hak ve ilkeler

Eğitmen: Ydr.Doç.Dr. Mustafa Şimşek  Ara (10 Dakika)

3.      Ders

(saat 13.00-13.50)

Konusu: İspat hukukuna ilişkin temel kavramlar

Eğitmen: Ydr.Doç.Dr. Mustafa Şimşek  Ara (10 Dakika)

4.      Ders:

14.00-14.50

Konusu: Bilirkişinin Nitelikleri, Bilirkişiliğe Başvuru, Sicil ve Listeye Kayıt

Eğitmen: . Ydr.Doç.Dr. Mustafa Şimşek  Ara (10 Dakika)

5.      Ders:

15.00-15.50

Konusu: Bilirkişinin Yetkileri ve Ödevleri

Eğitmen: Ydr.Doç.Dr. Mustafa Şimşek  Ara (10 Dakika)

6.      Ders:

16.00-16.50

Konusu: Bilirkişilik Etiği

 Eğitmen: Ydr.Doç.Dr. Mustafa Şimşek  Ara (10 Dakika)

 

 

 

 

22 Ekim 2017

1.     Ders:

10.00-10.50

Konusu: Bilirkişinin Denetimi, Performans Değerlendirmesi Eğitmen: Ydr.Doç.Dr. Mustafa Şimşek  Ara (10 Dakika)

2.                 Ders:

11.0-         11.50

Konusu: Bilirkişinin Disiplin Sorumluluğu Eğitmen: Ydr.Doç.Dr. Mustafa Şimşek  Ara (10 Dakika)

3.                 Ders:

13.00-13.50

Konusu: Bilirkişinin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu Eğitmen: Ydr.Doç.Dr. Mustafa Şimşek  Ara (10 Dakika)

4.      Ders:

14.00-14.50

Konusu: Bilirkişi İncelemesinin Zamanı, Bilirkişi incelemesine başvurulmasında hakim tarafların rolü

Eğitmen: Ydr.Doç.Dr. Mustafa Şimşek  Ara (10 Dakika)

5.      Ders:

15.00-15.50

Konusu: Bilirkişiye yöneltilecek soruların belirlenmesi, Hukuki konu- Teknik konu ayrımı Eğitmen: Ydr.Doç.Dr. Mustafa Şimşek  Ara (10 Dakika)

6.      Ders:

16.00-16.50

Konusu: Bilirkişinin Görevlendirilmesi

 Eğitmen: Ydr.Doç.Dr. Mustafa Şimşek  Ara 10 Dakika)

 

 

 

 

 

 

 

28 Ekim 2017

1.     Ders:

10.00-10.50

Konusu: Bilirkişi İncelemesinin Yapılması, İnceleme konusu şeylerin bilirkişiye teslimi

Eğitmen: Ydr.Doç.Dr. Mustafa Şimşek Ara (10 Dakika)

2.      Ders:

11.00-11.50

Konusu: Ön inceleme yapılması

Eğitmen: Ydr.Doç.Dr. Mustafa Şimşek Ara (10 Dakika)

3.      Ders:

13.00-13.50

Konusu: Bilirkişinin yetkileri-yetkilerin kullanılmasının usul ve esasları

Eğitmen: Ydr.Doç.Dr. Mustafa Şimşek Ara (10 Dakika)

4.      Ders:

14.00-14.50

Konusu: Rapor Yazım usul ve esasları: Oy ve görüşün sözlü olarak sunulması Eğitmen: Ydr.Doç.Dr. Mustafa Şimşek Ara (10 Dakika)

5.      Ders:

15.00-15.50

Konusu: Oy ve Görüşün yazılı olarak sunulması: Raporda kullanılması gereken dil, üslup yazım usulü

Eğitmen: Ydr.Doç.Dr. Mustafa Şimşek Ara (10 Dakika)

6.      Ders:

16.00-16.50

Konusu: Oy ve Görüşün yazılı olarak sunulması: Raporun Şekli

Eğitmen: Ydr.Doç.Dr. Mustafa Şimşek Ara (10 Dakika)

 

 

 

 

 

29 Ekim 2017

1.     Ders:

10.00-10.50

Konusu: Bilirkişi Raporunun Teslim Edilmesi ve Değerlendirilmesi

Eğitmen. Doç.Dr. Oğuz AYDOS  Ara (10 Dakika)

2.      Ders:

11.00-11.50

Konusu: Uygulama Eğitimi: UYAP Bilirkişi Bilgi Sistemi ve UYAP Bilirkişi Portalının Tanıtılması

Eğitmen. Doç.Dr. Oğuz AYDOS  Ara (10 Dakika)

3.      Ders:

13.00-13.50

Konusu: Örnek Olayların Sunulması

Eğitmen. Doç.Dr. Oğuz AYDOS  Ara (10 Dakika))

4.      Ders:

14.00-14.50

Konusu: İncelemelerin Gerçekleştirilmesi Eğitmen. Doç.Dr. Oğuz AYDOS  Ara (10 Dakika)

5.      Ders:

15.00-15.50

Konusu: Sunu ve Geri Bildirim Yapılması

Eğitmen. Doç.Dr. Oğuz AYDOS  Ara (10 Dakika)

6.      Ders:

16.00-16.50

Konusu: Genel Değerlendirme, Eğitim Değerlendirme Anketi

Doç.Dr. Oğuz AYDOS  Ara (10 Dakika)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metin Kutusu: FotoğrafBİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ KAYI FORMU

Cinsiyeti

Bay □

Bayan □

Ad ve Soyadı

 

T C. Kimlik No

 

Doğum Yeri ve Tarihi

 

Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer

 

Mesleği

 

Kayıtlı Olduğu Meslek Odası

 

Meslek Odası Sicil No

 

Temel Uzmanlık Alanı

 

Alt Uzmanlık Alanı

 

Akademik Unvanı

 

Öğrenim Düzeyi

İlköğretim

Lise

Ön

Lisans

Lisans

Y.Lisans

Doktora

Mezun Olduğu Okul

 

Mezun Olduğu Bölüm

 

Mezuniyet Yılı

 

Diploma No

 

Yabancı Dil Bilgisi

Orta

İyi

Çok İyi

1)

2)

3)

Posta Adresi

 

Şehir

 

Posta Kodu

 

             
 

 

 

 


E- Posta

 

Mobil

 

Telefon

 

Yukarıda ve eklerde şahsıma ait olarak verilen bilgi ve belgelerin doğru olduğunu, eksik veya yanlış bilgi verildiğinin tespit edilmesi halinde 3/11/2016 tarihli ve 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu kapsamında uygulanacak İdarî yaptırımlara karşı her türlü sorumluluğun tarafıma ait olduğunu beyan ve taahhüt eder, kaydımın yapılması hususunda gereğini arz ederim.

 

 

 

 

/........ /..........

İmza

Adı Soyadı

Bu bölüm bilirkişilik temel eğitimi düzenleyen kurum veya kuruluş tarafından doldurulacaktır.

Eğitim Dönemi j

 

 

Katılım Belgesi Düzenleme Tarihi \

 

Katılım Belgesi Numarası j

 

 
 

 

 

 

Onaylayan Kurum Yetkilisinin Adı:

Soyadı:

İmzası:

Kaşe/Mühür