T.C. YARGITAY

 

Hukuk Genel Kurulu

Esas:  2017/22-3074

Karar: 2017/1343

Karar Tarihi: 08.11.2017

 

 

ÖZET: Mahkemece, "davanın kabulüne" dair verilen direnme kararı, Hukuk Genel Kurulunun yukarıda esas ve karar numarası belirtilen kararı ile bozulmuş; mahkemece bozma ilamına uyularak yeni bir karar verilmiştir. Açıklanan hale göre dosya üzerinde Hukuk Genel Kurulu tarafından yapılacak işlem bulunmamaktadır. Mahkemece yeni hükme yönelik temyiz istemlerinin Özel Dairesince incelenmesi gerekir. O halde; dosya açıklanan hususlarda temyiz itirazları incelenmek üzere Özel Daireye gönderilmelidir.

 

(4857 S. K. m. 20) (YHGK 18.01.2017 T. 2015/22-1393 E. 2017/94 K.)

 

Dava ve Karar: Taraflar arasındaki "tespit (işe iade)" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Elazığ İş Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 07.01.2015 gün ve 2014/739 E., 2015/8 K. sayılı direnme kararının incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Hukuk Genel Kurulunun 18.01.2017 gün ve 2015/22-1393 E., 2017/94 K. sayılı ilamı ile bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece bozmaya uyularak karar verilmiş ve tekrar Hukuk Genel Kuruluna gönderilmiştir.

 

Hukuk Genel Kurulunca dosya üzerinde yapılan ön inceleme sonunda gereği görüşüldü:

 

Dava, iş sözleşmesinin feshinin geçersizliğinin tespiti ve işe iade istemine ilişkindir.

 

Mahkemece, "davanın kabulüne" dair verilen direnme kararı, Hukuk Genel Kurulunun yukarıda esas ve karar numarası belirtilen kararı ile bozulmuş; mahkemece bozma ilamına uyularak yeni bir karar verilmiştir.

 

Açıklanan hale göre dosya üzerinde Hukuk Genel Kurulu tarafından yapılacak işlem bulunmamaktadır. Mahkemece yeni hükme yönelik temyiz istemlerinin Özel Dairesince incelenmesi gerekir.

 

O halde; dosya açıklanan hususlarda temyiz itirazları incelenmek üzere Özel Daireye gönderilmelidir.

 

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle Hukuk Genel Kurulunun bozma kararı üzerine mahkemece bozma ilamına uyularak verilen kararın gereğinin yerine getirilmesi için dosyanın 22. Hukuk Dairesine Gönderilmesine, 08.11.2017 gününde oybirliği ile karar verildi.