06. 08.2015 tarih – 29437 sayılı Resmi  Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, “Bölge Adliye ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdari ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin” bazı maddelerinin iptali talebiyle birliğimizce açılan davada, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 13.04.217 tarih ve 2017/291 TD İtiraz sayılı kararı hakkında.